چهارشنبه, 3 مرداد 1403

همکار گرامی لطفا جهت ورود به سیستم امضاء قرارداد پرسنلی و ثبت درخواست گواهی های پرسنلی از طریق سامانه امضاء الکترونیکی قرارداد وارد شوید.


ثبت درخواست گواهی های کسر از حقوق، ضمانت و اشتغال به کار از طریق ورود به سامانه امضاء الکترونیکی و برای افرادی که قرارداد خود را به صورت الکترونیکی امضا کردند، میسر می باشد. برای آشنایی با نحوه انجام اینکار راهنمای ثبت گواهی های پرسنلی مطالعه شود.

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0